Plch - Kanalizace a ČOV

/ Plch - ČOV a splašková kanalizace

/ Plch, Pardubický kraj
/ vybudování 524 m potrubí gravitační splaškové kanalizace, 96 m potrubí tlakové kanalizace, 2 ks čerpacích šachet pro tlakovou kanalizaci, 1 ks čerpací stanice odpadních vod a filtrační ČOV s biologickým septikem
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 10/2011 - 07/2013
/ obec Plch
/ investiční náklady: 7.42 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic PRV

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN