Kounov - Kanalizace a ČOV/ Splašková kanalizace a ČOV 650 v obci Kounov

/ Kounov, Středočeský kraj
/ vybudování kanalizační sítě v obci Kounov v celkové délce 4373 m a ČOV s kapacitou 650 EO
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, administrace a řízení projektu, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
/ 01/2017 - 12/2020
/ obec Kounov
/ investiční náklady: 64.5 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN