INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮSpolečnost 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, lČ: 25462644, DIČ: CZ25462644, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364, (dále jen ,,správce") Vás tímto informuje o způsobu zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů
- přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní
formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
- jiné zdroje (např. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence,
obchodní partneři apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné
číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující
kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa,
telefonní číslo, fax, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
- účetní údaje (např. bankovní spojení)
- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
- historie nabídek, objednávek a dodávek

Kategorie subjektů
- obchodní partneři, dodavatelé a věřitelé
- stávající klienti
- potenciální klienti
- odběratelé obchodních sdělení
- uchazeči o zaměstnání
- třetí strany (např. orgány veřejné moci a jiné subjekty)

Účel zpracování osobních údajů
- jednání o smluvním vztahu
- plnění smlouvy
- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
- archivnictví vedené na základě příslušných právních předpisů
- plnění zákonných povinností ze strany správce
- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
- zasílání obchodních sdělení v podobě emailových newsletterů obsahujících
nabídku zboží nebo služeb a aktuality
- reference o realizovaných službách

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím subjektům
- finanční ústavy
- veřejné ústavy
- státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených
příslušnými právními předpisy
- další příjemci

Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení jsou zpracovávány až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru. Osobní údaje obsažené v databázích jsou zpracovávány po dobu 15 let. Osobní údaje zpracovávané za účelem doložení referencí o realizovaných službách jsou zpracovávány po dobu neurčitou.

Práva subjektů údajů
- právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům (rozsah a obsah, účel a plánovaná doba zpracování, zdroj údajů, způsob zpracování, subjekty s přístupem k údajům, rozsah práv subjektu údajů)
- právo na opravu chybných osobních údajů a doplnění neúplných osobních
údajů
- právo na výmaz v případě odvolání uděleného souhlasu a v případě zjištění neoprávněného anebo protiprávního zpracování
- právo na omezení zpracování v případě nepřesného anebo protiprávního
zpracování
- právo na přenositelnost (právo získat osobní údaje, které se subjektu
údajů týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci)
- právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, v případě, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce a v případě, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
- právo podat stížnost v případě, že se subjekt údajů domnívá, že dochází k
porušení povinností stanovených v GDPR

Aktuality

kontakty

/ 2020

22.12. / PF 2021
30.06. / Výstavba vícepodlažních bytových domů v...
25.06. / Slavnostní otevření přístavby ZŠ ve...
01.04. / Oprava krovu a střešního pláště zámecké...
28.01. / Dokončena Rekonstrukce Domova pro seniory, Na...
16.01. / Probíhající práce v areálu areálu kostela...
10.01. / Dokončena akce Snížení energetické...

/ 2019

19.12. / PF 2020
20.11. / River Park Modřany
20.11. / Student House
20.11. / Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici
13.11. / Výuková přírodní zahrada ZŠ Horní Jelení
18.10. / Dokončena akce Snížení energetické...
16.08. / Dokončena rekonstrukce sídla firmy LASVIT v...
17.06. / Výstavba mostku v Dolní Vidimi
04.06. / Dokončena rekonstrukce fasády Gymnázia Ch....
29.04. / Dokončena výstavba překladiště...
29.03. / Dokončena výstavba připojovací komunikace v...
26.03. / Dokončena rekonstrukce chodníků v Kostelci...
22.03. / Dokončena rekonstrukce fasády VOŠPg a SOŠPg...
22.03. / Úspěšné žádosti o dotaci na kompostéry
07.02. / Dokončena rekonstrukce Domova Sluneční dvůr...
18.01. / Kanalizace Polepy
09.01. / Otevření České besedy v Českém Dubu

/ 2018

21.12. / PF 2019
10.12. / Místní komunikace a okružní křižovatka ve...
30.11. / Rekonstrukce stravovny ZŠ Partyzánská v...
15.11. / Dokončena akce "Polní cesty Zálezlice"
09.11. / Snížení energetické náročnosti bytových...
07.11. / Dokončena revitalizace městské památkové...
29.10. / Vytvoření míst pasivního odpočinku v obci...
20.10. / Dokončena obnova komunikace a zdi hřbitova v...
19.10. / Dokončena nástavba a přístavba MŠ Vostelčice
11.10. / Dokončena 1. etapa rekonstrukce Domova pro...
04.10. / Dokončeny projekty obnovy sakrálních...
04.10. / Ukončena rekonstrukce Piety a Grohmannova...
21.09. / Dokončena oprava střechy dětského domova v...
01.08. / Dokončena novostavba objektu v areálu...
24.07. / Úspěšné žádosti o podporu z OPŽP na...
20.07. / Úspěšné žádosti o podporu z IROP
22.06. / Zateplení SOŠ a SOU Česká Lípa
19.06. / INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
21.05. / Zahájení oprav areálu kostela v Horní Polici
12.04. / Schváleny žádosti na zateplení veřejných...
04.04. / Ukončení projektu výstavby pečovatelských...
29.03. / Dokončena I. etapa rekonstrukce velkých...
16.03. / Rekonstrukce Spolkového domu v Českém Dubu
02.03. / Slavnostní otevření služebny městské...
07.02. / Odevzdané žádosti o dotaci na podporu...
30.01. / Dokončena rekonstrukce jídelny a výdejny v...
12.01. / Úspěšně dokončené realizace
05.01. / Schválené žádosti na revitalizaci zeleně v...
01.01. / PF 2018

/ 2017

19.12. / Rekonstrukce poslucháren FF Univerzity Karlovy
13.11. / Slavnostní otevření zdravotního střediska...
08.11. / 100% úspěšnost žádostí o dotaci na...
20.10. / Dokončena rekonstrukce budovy v Brandýse nad...
12.10. / Dokončení rekonstrukce sportovní haly Vikomt
06.10. / Dokončena rekonstrukce zdravotního střediska
27.09. / Rekonstrukce sídla firmy Lasvit
13.09. / Zahájení stavebních úprav mateřské školy...
30.08. / Stříhání pásky v Oknech
02.08. / Dokončena rekonstrukce policejní služebny v...
19.07. / Českolipský dětský sbor zazářil v USA
28.06. / Schválené žádosti o podporu na výstavbu...
28.06. / Zahájení rekonstrukce sportovní haly v...
21.06. / Přestavba zahradního pavilonu Gymnázia Oty...
14.06. / Zahájení opravy mostu v obci Starosedlský...
25.05. / Realizace akce Ozelenění skládky v obci Veleň
16.05. / Rozšíření aktivit komunitního Centra RoSa
03.05. / Jarní slavnost
18.04. / Úspěšné žádosti o dotaci
05.04. / Zahájení TDS na akci Silnice II/273 úsek...
14.03. / Narozeniny 3L
05.01. / PF 2017

/ 2016

08.12. / Úspěšně uzavřené projekty
10.11. / Úspěšně dokončené projekty z programu...
14.10. / Přestavba pavilonu Odborného učiliště...
23.09. / Zahájení TDS a BOZP na ZŠ Speciální v...
23.09. / Kaplička v Neuměřicicích
11.07. / Otevření interaktivního altánu v zahradách...
06.06. / Úspěšné žádosti o dotaci na podporu venkova
28.05. / Geopark Ralsko získal národní certifikát
14.05. / Férová snídaně v Lipové
10.03. / Ukončení projektu revitalizace zámeckého...
03.02. / Oprava soustavy rybníků Vodice po povodni v...
05.01. / Mateřská škola Pražská v Brandýse nad Labem

/ 2015

30.12. / PF 2016
13.11. / Slavnost u příležitosti dokončení...
13.11. / Kanalizace a čistírna odpadních vod v...
30.10. / Úspěšná žádost pro Centrum RoSa
14.09. / Lipovský dřevák 2015
08.08. / Činnost technického dozoru stavebníka na...
08.08. / Geopark Ralsko zahájil projekt „Výměna...
22.07. / Nový web Geopark Ralsko
26.06. / Slavnostní otevření rozhledny Máminka
25.06. / Barokní zámek Lipová u Šluknova
25.06. / Podstávka v Lipové v pořadu ČT
10.06. / Lipovský jarmark 2015
09.06. / Schválení žádostí o dotaci - revitalizace...
09.06. / Rozhledna Hudlice
25.05. / Setkání lídrů českého stavebnictví 2015
06.05. / Zámek Lipová u Šluknova
04.05. / Úspěšná akceptace žádostí do OPŽP v...
29.04. / Evropský den parků v Geoparku Ralsko
16.04. / Kostel v Mělnickém Vtelně
30.03. / ZŠ Slovanka
24.01. / Podílíme se na novém projektu Geoparku Ralsko
02.01. / PF 2015

/ 2014

26.11. / Expedice AmaDablam
26.11. / Zahájení činnosti technického dozoru...
06.11. / Fórum Karlín
17.08. / 20 let ČDS
02.07. / Prezentace 3L studia pro polské starosty
24.06. / 1. Národní program Zeleň do měst a jejich...
24.06. / Úspěšný ROP SZ
24.06. / Schválení žádostí o dotaci - revitalizace...
24.06. / Bodujeme v ROPech
10.06. / Fórum Karlín
15.05. / Dolánky nad Ohří - kanalizace
01.05. / 2. konference národních geoparků
10.04. / Gratulace k narozeninám
26.03. / Zabodovali jsme v Zelené úsporám
09.03. / Stáže ve firmách
20.02. / Podstávkový dům v Lipové
15.01. / Kolaudace KD Krakov na Praze 8

/ 2013

01.11. / Dokončení realizace úspor energie na objektu...
10.10. / Dokončení realizace úspor energie na objektu...
27.09. / Slavnostní otevření podstávkového domu...
20.09. / Snížení energetické náročnosti na budově...
03.09. / Dokončení realizace úspor energie na objektu...
29.08. / Schválení žádostí o dotaci
25.08. / 40 let Ještědu
20.08. / Žádost o dotaci na kanalizaci ze zásobníku...
16.07. / Úspěšné žádosti o dotaci
25.06. / Činnost koordinátora BOZP pro městskou...
07.06. / Kontrola provedeného díla III
21.05. / Schválená žádost o podporu na...
21.05. / Zapojení do projektu Stáže ve firmách
21.05. / Další schválené žádosti o dotace na...
24.04. / Schválení žádosti o dotaci
16.04. / Web GEOPARK RALSKO
01.04. / Založení OPS
24.03. / Přechod Krkonoš
19.03. / Další úspěšné žádosti o dotaci z dílny...
01.03. / Kolaudace Všehrdova 5
10.02. / 10 let 3L studia
23.01. / Schválené žádosti o dotaci
01.01. / PF 2013

/ 2012

12.10. / Kolaudace Karlin Hall 1
08.10. / Slavnostní ukončení projektu „Revitalizace...
21.09. / Alpy 2012
01.08. / Správa objektů v Modřanech
30.07. / Karlin Hall ll
29.06. / Rekonstrukce obecního objektu v Neuměřicích
15.06. / Kanalizace v obci Plch
08.06. / Schválená žádost o dotaci v Programu...
08.06. / Schválená žádost o dotaci na kanalizaci a...
31.05. / Kontrola provedeného díla II
24.05. / Schválené žádosti o dotaci v rámci 14....
23.05. / ZMĚNA ADRESY KANCELÁŘE
07.05. / Schválené žádosti o dotaci z 27. výzvy OPŽP
27.02. / Recertifikace
09.01. / Všehrdova 5
08.01. / Schválené žádosti o dotaci na zateplení budov

/ 2011

23.12. / PF 2012
11.12. / Jizerské soustředění
24.11. / Fasáda Keystone
17.10. / Karlin Hall
14.10. / Všehrdova 5
12.10. / Výlet - Mikulov
04.10. / Týden v Alpách
03.08. / Technický dozor na stavbě kanalizace v...
21.07. / Pocta swingu na Staroměstském náměstí v Praze
04.07. / Schválené žádosti o dotaci v rámci 12....
10.06. / Technický dozor ve Mšeně a Kostelci nad Labem
21.05. / Kontrola provedeného díla
01.05. / Správa bloku v Karlíně
07.04. / 60. narozeniny Standy Ludvíka
18.03. / Schválené projekty v rámci 11. kola PRV
18.03. / Certifikace řízení jakosti
02.03. / Kolaudace RD Novákovi
07.02. / Schválené projekty v rámci XXI. výzvy OPŽP
07.01. / Heřmanův Městec - Kanalizace Na Průhoně a...

/ 2010

23.12. / pf 2011
21.12. / kolaudace
06.12. / zimní soustředění
24.11. / výlet
20.04. / nová kancelář
06.04. / keystone
05.02. / nový web