technický dozor investora a koordinátor BOZP/ standardní výkon technického dozoru investora v průběhu výstavby

/ výkon činnosti odborně způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

/ odborný dohled nad realizací stavby, kontrola kvality provádění stavebních prací

/ kontrola souladu stavebních prací s realizační dokumentací a podmínkami příslušných povolení a stanovisek dotčených orgánů

/ přejímky a dokumentování průběžně dokončených částí stavby, finální přejímky díla, kontrola vad a nedodělků a jejich odstraňování

/ pravidelné reportování o průběhu výstavby, plnění jejího harmonogramu a kvalitě prováděných prací

/ spolupráce při zajištění kolaudačního souhlasu

/ přejímky klientům, řízení klientských změn

klikněte na naše projekty pro detailní informace o projektech a klientech v oblasti technikého dozoru

O společnosti

o spolecnosti

/ NAŠE SLUŽBY